دوره های آموزشی

آموزش دف و تمبک
تاریخ شروع: 1397/6/1

آموزش دف و تمبک

دوره های آموزشی دو ماهه می باشد و هر شرکت کننده هفته ای یک جلسه نیم ساعته خواهد داشت . هزینه هر ترم روز اول کلاس دریافت می شود.

آموزش تمبک و دف
تاریخ شروع: 1397/6/1

آموزش تمبک و دف

دوره های آموزشی دو ماهه می باشد و هر شرکت کننده هفته ای یک جلسه نیم ساعته خواهد داشت . هزینه هر ترم روز اول کلاس دریافت می شود.

آموزش گروه نوازی-تار -عود - سه تار
تاریخ شروع: 1397/6/1

آموزش گروه نوازی-تار -عود - سه تار

دوره های آموزشی دو ماهه می باشد و هر شرکت کننده هفته ای یک جلسه نیم ساعته خواهد داشت . هزینه هر ترم روز اول کلاس دریافت می شود.

آموزش تار-گروه نوازی-عود -سه تار
تاریخ شروع: 1397/6/1

آموزش تار-گروه نوازی-عود -سه تار

دوره های آموزشی دو ماهه می باشد و هر شرکت کننده هفته ای یک جلسه نیم ساعته خواهد داشت . هزینه هر ترم روز اول کلاس دریافت می شود.

آموزش سه تار- تار- گروه نوازی- عود
تاریخ شروع: 1397/6/1

آموزش سه تار- تار- گروه نوازی- عود

دوره های آموزشی دو ماهه می باشد و هر شرکت کننده هفته ای یک جلسه نیم ساعته خواهد داشت . هزینه هر ترم روز اول کلاس دریافت می شود.

آموزش عود-سه تار-تار-گروه نوازی
تاریخ شروع: 1397/6/1

آموزش عود-سه تار-تار-گروه نوازی

دوره های آموزشی دو ماهه می باشد و هر شرکت کننده هفته ای یک جلسه نیم ساعته خواهد داشت . هزینه هر ترم روز اول کلاس دریافت می شود.

آموزش تمبک و دف
تاریخ شروع: 1397/6/1

آموزش تمبک و دف

دوره های آموزشی دو ماهه می باشد و هر شرکت کننده هفته ای یک جلسه نیم ساعته خواهد داشت . هزینه هر ترم روز اول کلاس دریافت می شود.

آموزش گروه نوازی-تار -عود - سه تار
تاریخ شروع: 1397/6/1

آموزش گروه نوازی-تار -عود - سه تار

دوره های آموزشی دو ماهه می باشد و هر شرکت کننده هفته ای یک جلسه نیم ساعته خواهد داشت . هزینه هر ترم روز اول کلاس دریافت می شود.

آموزش تار-گروه نوازی-عود -سه تار
تاریخ شروع: 1397/6/1

آموزش تار-گروه نوازی-عود -سه تار

دوره های آموزشی دو ماهه می باشد و هر شرکت کننده هفته ای یک جلسه نیم ساعته خواهد داشت . هزینه هر ترم روز اول کلاس دریافت می شود.

آموزش سه تار- تار- گروه نوازی- عود
تاریخ شروع: 1397/6/1

آموزش سه تار- تار- گروه نوازی- عود

دوره های آموزشی دو ماهه می باشد و هر شرکت کننده هفته ای یک جلسه نیم ساعته خواهد داشت . هزینه هر ترم روز اول کلاس دریافت می شود.

آموزش عود-سه تار-تار-گروه نوازی
تاریخ شروع: 1397/6/1

آموزش عود-سه تار-تار-گروه نوازی

دوره های آموزشی دو ماهه می باشد و هر شرکت کننده هفته ای یک جلسه نیم ساعته خواهد داشت . هزینه هر ترم روز اول کلاس دریافت می شود.

آموزش دف- کوزه-تمپو
تاریخ شروع: 1397/6/1

آموزش دف- کوزه-تمپو

دوره های آموزشی دو ماهه می باشد و هر شرکت کننده هفته ای یک جلسه نیم ساعته خواهد داشت . هزینه هر ترم روز اول کلاس دریافت می شود.

آموزش دف و تمبک
تاریخ شروع: 1397/6/1

آموزش دف و تمبک

دوره های آموزشی دو ماهه می باشد و هر شرکت کننده هفته ای یک جلسه نیم ساعته خواهد داشت . هزینه هر ترم روز اول کلاس دریافت می شود.

مدرسان

اخبار و بلاگ

تماس با ما

  • add_location

    -یوسف آباد. بالاتر از میدان اسد آبادی. بین خیابان 52 و 54. پلاک 410.آموزشگاه تماشاگه راز


  • phone

    02188053300

  • email

    ramin12_zeinali91@yahoo.com