آموزش گروه نوازی-تار -عود - سه تار

دوره های آموزشی دو ماهه می باشد و هر شرکت کننده هفته ای یک جلسه نیم ساعته خواهد داشت . هزینه هر ترم روز اول کلاس دریافت می شود.
هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
ظرفیت: 12 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : ثبت نام بسته شده است تاریخ ثبت : 1397/5/28
کد دوره : r429180357 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/6/1 تاریخ پایان دوره : 1397/7/30
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :