رزماری عیسی پور

مدرس آواز کلاسیک (صداسازی. اپرا . پاپ . کر..)
رزماری عیسی پور

تخصص ها: مدرس آواز کلاسیک (صداسازی. اپرا . پاپ . کر..)

مدرسان

شهروز نوراللهی
مدرس خوشنویسی(نستعلیق. شکسته و تحریری)
الناز قندی
مدرس طراحی و نقاشی
عسل فلاح
مدرس طراحی و نقاشی
ریچارد عیسی پور
مدرس آواز کلاسیک ( صدا سازی. پاپ. کر..)
رزماری عیسی پور
مدرس آواز کلاسیک (صداسازی. اپرا . پاپ . کر..)